Hustru: Anne Marie West #397
Født: 1826 i Svendborg Død: 23-11-1900 i Sankt Jørgens Sogn, Sunds herred Far: Niels Ludvig West #798 Mor: Anne Marie Svendsen #799
Mand: Hans Rasmussen Liebroth #391 Gift: 5 dec 1851 i Sct. Nicolai Kirke, Svendborg, Sunds. Svendborg
Født: 04 juli 1816 i Svendborg, Sunds, Svendborg Død: 23 juli 1864 i Odense, Odense (se note 1) Far: Jesper Johansen Liebroth #325 Mor: Anna Rasmussen Hansen #389 Biografi
K Barn 1: Anne Marie Liberoth #398 Født: 2. maj 1852 i Sct. Nicolai,Svendborg Mand: Niels Pedersen Rosengaard #403
K Barn 2: Johanne Dorthea Liberoth #399 Født: 20 okt 1854 i Sct. Nicolai, Svendborg, Sunds. Svendborg Mand: Anders Christiansen #686 Gift: 24 nov. 1878 i Holmens sogn, København, Sokkelund, København
M Barn 3: Jesper Johan Henrik Liberoth #400 Født: 13 dec 1856 i Sct. Nicolai, Svendborg Hustru: Emilie Alexie Conradine Olsen #1253 f. 12 juli-1862 Gift: 8 aug. 1886 i Manhattan, New York Biografi
M Barn 4: Niels Vest Liberoth #401 Født: 25-7--1859 i Sct Nicolai. Svendborg Biografi
M Barn 5: Albrecht Kristoffer Liberoth #402 Født: 23-11-1861 i Sct Nicolai Svendborg Død: Hustru: Andersine Bertha Kirstine Andersen #931 f. 18 nov. 1865 Gift: 28 april 1892 Biografi

Begivenhedsfodnote Note (1) Skifte Efter Hans Rasmussen Liberoth Aar 1864 den 6. August eftermiddag kl 5½, indfandt den ordineire Skifte- forvalter sig i sit forfald ved andre Embedsforretningers Udførsel ved hans fravær Fuldmægtig Exam: juris Jansen og i Skifteskriverens Forfald med Pantebøgernes Førelse ved hans fravær: Fuldmægtig Simonsen med Widnerne Bredahl og Egense paa skipper Hans Rasmussen Liberoths Bopæl i Svendborg for med hensyn til at han er afgaaet ved Døden den 23 f.m. (forrige måned) i Skibhusene under Odenseherreds Juristriktion at foretage Registrering og Wurdering af Boets eiendele, da hans efter- levende Enken har erklæret for Skifteretten, at hun ikke agter at blive hensiddende i uskiftet bo. Enken Johanne Maie Liberoth( hun hedder Anne Marie), født West var tilstede og opgav at af- døde efterlader følgende i Ægteskab med hende avlede Børn, nemlig: 1. en Datter Johanne Marie Liberoth, 12 aar gl. 2. en Datter Johanne Dorthea Liberoth, 10 aar gl 3. en søn Jesper Johan Henrik Liberoth, 8 aar gl. 4.en søn Niels West Liberoth, 4 aar gl. 5. en søn Albrecht Christoffer Liberoth, 2½ aar gl. Enken erklærede, at grunden til hun nu over giver Boet til Skifterettens Behandling er den, at hun ikke tror sig i stand til at blive Gjælden, der efter hendes skjøn langt vil overstige Boets wærdi.Enken er ikke i Besiddelse af contante penge og ?????har, saavidt hendes bekiendt, ikke er saa udestaaende tilgodehavende , hvorimod ? eiendele bestaar i: 1. Stedet? No 84 i Svendborg Kjøbstad, Brogaden med tilliggende Gaard og haveplads, hvilken Eiendom efter bedste skjønnende an- sættes til en wærdi af 1400Rd. side 2 2. En deel Ind og Udbo der nøjagtig findes Registreret og wurderet med er under 23 f.m. efter Registration af Kiøbmand Jacob Krøyer foretaget Exekutions forretning, hvor under Boet, Ind og Udbo er Wurderet til i alt ? (glemt at skrive det) 3. En deel gang klæder og andre effekter, som afdøde havde bare med om bord i det af ham førte skib og som paa dødsfaldet er re- gistreret af Skifteretten i Odense den 24 f. m. og efter dens forvaltnings udskrift af Boets Registrationsførelse er wurderet til 163Rd -M.5sk Enken erklærede dernæst, at hun ikke er eier af andet end den ? ??Eiendom og det anførte Indbo og Udbo, og erklærede hun at der ved sidstnævnte ikke er foregaaet nogen som helst forandring siden Ud- lægsforretningen blev afholdt. Skifteforvalteren der war bekiendt med rigtigheden af Enkens Forklaring bekræftede den anmeldte Udlægsforretning og den der under Registrering og wurdering af Boets Løsøre, skjønnende det ufornødent at foretage ?? en saadan Registrering og wurdering, men vil foranledige at en Udskrifts af Fogedforretningen anlægges til efterretning under Skiftet. Løsøret forbliver foreløbigt i Enkens Besiddelse indtil der er taget bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med summen imod at hun er ansvarlig for at det i ingen maade forringes. ??blev paabe ??og givet at der i Boet indestaar en Pantefordring af 1400 Rd. og at der endvidere paahviler Eiendommen en Aftægtsforpligtigelse til Afdødes Moder, Enkemoder Liberoth, der er betinget hende Huusly og Gjæld for hendes Livstid. Løsøret er ligeledes behæftet med en Thinglæst Gjæld af 300 Rd., og der skyldes des- uden en deel Løs Gjæld til Forskellige. Enken fremsatte Begiæring om, at Afdødes Gangklæder, der findes op- ført paa Registrerings forretningen af 24 f.m., overlades hende og holdes uden for Boet. Forretningen blev derpaa sluttet og med Underskrift bekræftet. Jansen F.A. Simonsen Marie Liberoth Widner Bredahl. Egense. Navne register